کاربردها

در شرایط خاص از قبیل صنایع داروسازی، شیمیایی و هسته ای برای جلوگیری از احتمال نشت بین دو سیال از مبدل های (Dou Safety) استفاده می شود. در این مبدل ها صفحات به صورت دو لایه ای قرار می گیرند. در صورت وجود کوچکترین نشتی از هر یک از صفحات سیال به بیرون از مبدل انتقال می یابد. در این صورت احتمال نشتی در صفحات از بین رفته و همچنین ایجاد اشکال در داخل مبدل به سرعت تشخیص داده می شود، چون در این مبدل ها برای اتصال صفحات جوش فلزی به کار نرفته و به راحتـی در زمان کـم قابـل باز و بسـته شـدن و سـرویس می باشند.